Architektonické a technické řešení obytných budov v minulosti zaručovalo stálou výměnu vzduchu přirozenou cestou. V souvislosti s prosazováním energetických úspor byly vyvolány rychlé změny technologií výstavby, materiálů a hlavně otvorových výplní (okna, dveře). Přes nesporné výhody těchto opatření vedoucích k úsporám nákladů na vytápění došlo k výraznému zhoršení kvality vzduchu v obytných prostorách, hlavně k zvýšení koncentrace CO2, radonu, výparů z moderních materiálů a vlhkosti. Díky malým znalostem této problematiky (bohužel i v odborných kruzích), se tímto zpočátku téměř nikdo nezabýval. Důsledky opomíjení vedly k mnoha poškozením stavebních konstrukcí a výraznému ovlivnění zdravotního stavu bydlících. Velkou zkušenost s následky výměny starých a netěsných oken za okna nová a zateplení objektu mají obyvatelé mnoha panelových domů. Po finančně náročných úpravách, které přinesly významné úspory na topení, se objevila komplikace. To co fungovalo mnoho let - přirozená infiltrace čerstvého vzduchu - najednou chybí, v bytech se objevuje plíseň, mnohdy nepomáhá ani mikroventilace.V posledních letech se tato problematika stále častěji řeší i v ČR. V roce 2009 byla přijata evropská norma ČSN EN 15665,(změna Z1 - 2011), upravující požadavky výměny vzduchu v obytných prostorách. Podobná norma existuje např. ve Francii již od r. 1968. Bohužel stále dochází k situacím, kdy schválená projektová dokumentace nesplňuje ani základní požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. (technické požadavky na stavby) a uvedené normy.

Z fyzikálních důvodů je nutné, aby ventilace pracovala nepřetržitě, z toho důvodu je důležitá co nejnižší spotřeba celého systému. Zde je třeba upozornit na nekalé praktiky některých výrobců, nebo distributorů, kteří si energetickou bilanci vzduchotechnických zařízení s vyšší spotřebou vylepšují tvrzením, že zařízení nemusí fungovat 24 hodin denně. Při delším vypínání ventilace dochází v potrubí ke kondenzaci vlhkosti z vnitřního prostředí a tím k nebezpečí vytváření plísní. Dále popsané ventilační systémy firmy ALDES mají několik společných rysů: velmi nízká spotřeba elektrické energie a nepřetržitý provoz - zařízení záměrně není vybaveno vypínačem, uživatel pouze volí větrací výkon na základě potřeby. Některé ventilační systémy firmy ALDES (obvykle označené Hygro Bahia) modulují výkon automaticky na základě skutečné potřeby (vlhkost, přítomnost osob). Takto označená zařízení mají spotřebu ještě výrazně nižší. Pokud bude v následující dokumentaci uvedena spotřeba (např. 11 W-Th-C) jedná se o průměrnou 24 h spotřebu se započtením 1 h zvýšeného větracího výkonu při vaření!

Varianty větrání rodinných domů:

Větrání okny a ventilátory v sanitárních místnostech – decentralizovaná ventilace. V ČR doposud nejčastěji používaný způsob větrání, který ovšem nesplňuje parametry dané dnešní evropskou a českou legislativou ani nároky na moderní bydlení. Velkým nedostatkem je neřešená kondenzace vody a z toho vznikající plísně, které mají negativní vliv na stavbu, vnitřní zařízení a zdraví obyvatel. Tento způsob větrání nelze doporučit.

Systém centrálního odsávání doplněný o přisávací mřížky. Jedná se jednoduší variantu ventilace domu vyhovující současné legislativě. Zajistí stálou výměnu vzduchu v objektu a tím zabraňuje kondenzaci vody, způsobenou extrémní vlhkostí, a vzniku plísní v domě. Zbaví obytné prostředí výparů ze stavebních materiálů, plastů, radonu apod. Nespornou výhodou oproti decentralizované ventilaci je úspora elektrické energie při trvalém provozu, a pouze jediný prostup vnějším pláštěm objektu.

Rovnotlaké větrání s rekuperací tepla. Ventilační systém doporučený pro nízkoenergetické domy a nezbytný pro pasivní domy. Přes vyšší počáteční náklady má tento způsob větrání velmi nízké provozní náklady a zaručí příjemné prostředí v domě po celý rok. Potrubní rozvody zajišťují přívod čerstvého vzduchu do všech obytných místností a odtah znečištěného vzduchu ze sanitárních místností a kuchyně. Centrální jednotka s ventilátory ve spojení s vysoce účinným rekuperátorem zaručuje efektivní návrat tepla do objektu. Pro zvýšení účinnosti v zimě a hlavně možnost levného ochlazení vstupního vzduchu v letních měsících, je možné tento systém doplnit o zemní kolektor.

Rovnotlaké větrání s tepelným čerpadlem. Nejmodernější a nejefektivnější vzduchotechnický systém pro rodinné domy. Kromě rovnotlaké ventilace s rekuperací tepla nabízí další funkce, které umožní aktivní vytápění a chlazení objektu a ohřev teplé vody při využití tepelného čerpadla. Několik činností (vytápění, klimatizace, ohřev TUV) nahradí jeden plně integrovaný systém. Činnost zařízení je z hlediska spotřeby optimalizována, tepelné čerpadlo je využito pouze při potřebě vyššího energetického zisku (topení, chlazení, ohřev TUV), v ostatních případech je využit pasivní výměník (rekuperátor) s minimální spotřebou elektrické energie.